Confinats però lliures

Allà on estigueu confinats potser hi teniu un balconet, una finestra, un celobert, un pati interior, un hort, una esquerda de llum. M’agradaria veure el que veieu quan us sorgeix la necessitat de sortir a mirar el cel, a respirar una mica d’aire, a compartir una salutació amb un veí…

Us demano que m’envieu imatges del cel que veieu. Aquestes imatges formaran part del primer single del meu nou treball “Conversando con Cecilia”.

Hola, amics. Estic confinada però des de casa veig el cel. I l’horitzó. Em sento afortunada. Estic amb els meus gossos, amb el meu hort, en un territori de masies sense cap veí en 5 quilòmetres. A més, he pogut anar mesclant a distància el disc CONVERSANDO CON CECILIA. Malgrat que totes les previsions que teníem respecte a la sortida del disc, presentació i gira han quedat suspeses, voldria compartir amb vosaltres un primer single. Es tracta d’una cançó de la intèrpret i compositora Cecilia. Un cop acceptat el repte d’enviar les vostres imatges, si teniu interès de saber de quina cançó es tracta, us ho diré a través d’una trucada personal.

Quedar-se a casa és infinitament diferent si es fa perquè la llei obliga o si ho decidim lliurement. Per a mi, la llibertat humana és allò que dóna sentit a la vida. Només des de la consciència de Comunitat —quan jo soc nosaltres— es pot arribar a acceptar el fet de no acompanyar en la malaltia ni donar la mà al fill infectat. Hi ha decisions que semblen contradictòries i no ho són. La llibertat confinada dels empresonats per no renunciar als seus ideals. Confinats però lliures.

És hora de somiar més fort que mai. El món humà està aturat mentre la resta esclata de vida i de moviment. No podíem imaginar una alternativa al capitalisme i ara el capitalisme està en suspens. Una vida sense sentit no és vida i aquests dies cal pensar què dóna sentit a la nostra.

La imatge que us demano és la del cel, la por reconvertida en la confiança d’una fulla al vent. Fugir interiorment de tota gàbia. L’espai infinit que des de la nostra petitesa projecta els nostres somnis.

Gràcies per llegir-me.

Lídia Pujol

CONVIT I PETICIÓ

Petició 1.- Envieu fins a 3 fotografies i/o 3 vídeos (de 10 segons) on hi hagi un petit moviment lent de càmera que ens permeti veure inicialment on esteu, el context (balcó, patí, jardí, finestra, camp obert…), i després porteu l’enfocament cap al cel.

Característiques de les imatges: format horitzontal amb qualitat FHD (1.920 x 1.080 píxels)

Petició 2.- Ompliu aquest formulari

Escriu el nom del lloc des d’on has fet el vídeo i el d’un lloc on t’has sentit realment estimat. Aquí només volem el nom del lloc, el que us ressoni amb la frase “Jo sóc d’on m’estimen”.

Siguin seleccionades o no les teves imatges per formar part del videoclip, el teu nom i aquests dos llocs sortiran als crèdits del videoclip.

Si us plau, envieu les fotografies i vídeos a WeTransfer o per qualsevol altra via que no sigui aplicacions de chats (no serveixen les imatges enviades ni per Whatsapp, ni  Telegram, ni Line, ni FireChat, etc.) a través del formulari.

Si teniu dubtes, podeu escriure a produccio@lidiapujol.com

Data màxima de recepció de material i dades: 14 d’abril de 2020

Traducción en castellano

¿Qué cielo ves desde tu confinamiento?

Allá donde estéis confinados quizás tenéis un balconcito, una ventana, un patio de luces, un patio interior, un huerto. Me gustaría ver lo que veis cuando os surge la necesidad de salir a mirar el cielo, a respirar un poco de aire, a saludar a un vecino…

Os pido que me enviéis imágenes del cielo que veis. Estas imágenes formarán parte del primer single de mi nuevo trabajo “Conversando cono Cecilia”.

 

Confinados, pero libres

Hola, amigos. Estoy confinada, pero desde casa veo el cielo. Y el horizonte. Me siento afortunada. Estoy con mis perros, con mi huerto, en un territorio de masías sin ningún vecino en 5 kilómetros. Además, he podido ir mezclando a distancia el disco CONVERSANDO CONO CECILIA. A pesar de que todas las previsiones que teníamos respecto a la salida del disco, presentación y gira han quedado suspendidas, querría compartir con vosotros un primer single. Se trata de una canción de la intérprete y compositora Cecilia. Una vez aceptado el reto de enviar vuestras imágenes, si tenéis interés en saber de qué canción se trata, os lo diré a través de una llamada personal.

Quedarse a casa es infinitamente diferente si se hace porque la ley obliga o si lo decidimos libremente. Para mí, la libertad humana es aquello que da sentido a la vida. Sólo desde la conciencia de Comunidad —cuando yo soy nosotros— se puede llegar a aceptar el hecho de no acompañar en la enfermedad ni dar la mano al hijo infectado. Hay decisiones que parecen contradictorias y no lo son. La libertad confinada de los encarcelados por no renunciar a sus ideales. Confinados, pero libres.

Es hora de soñar más fuerte que nunca. El mundo humano está parado mientras el resto estalla de vida y de movimiento. No podíamos imaginar una alternativa al capitalismo y ahora el capitalismo está en suspenso. Una vida sin sentido no es vida y estos días hay que pensar qué da sentido a la nuestra.

La imagen que os pido es la del cielo, el miedo reconvertido en la confianza de una hoja al viento. Huir interiormente de toda jaula. El espacio infinito que, desde nuestra pequeñez, proyecta nuestros sueños.

Gracias por leerme.

Lidia Pujol

 

INVITACIÓN Y PETICIÓN

Petición 1.- Enviad hasta 3 fotografías y/o 3 vídeos (de 10 segundos) donde haya un leve movimiento lento de cámara que nos permita ver inicialmente donde estáis, el contexto (balcón, patio, jardín, ventana, campo abierto…), y después lleváis el enfoque hacia el cielo.

Características de las imágenes: formato horizontal con calidad FHD (1.920 x 1.080 píxeles)

 

Petición 2.- Rellenad este formulario

Escribe el nombre del lugar donde has hecho el video y el de un lugar donde te has sentido realmente querido, es decir, un lugar que os resuene con la frase “Yo soy de donde me quieren”.

Sean seleccionadas o no tus imágenes para formar parte del videoclip, tu nombre y estos dos lugares saldrán en los créditos del mismo.

 

Por favor, enviad las fotografías y videos por WeTransfer o por cualquier otra vía que no sea una aplicación de chats (no sirven las imágenes enviadas ni por Whatsapp, ni Telegram, ni Line, ni FireChat, etc.) a través del formulario.

Si tenéis dudas, podéis escribir a produccio@lidiapujol.com

Fecha máxima de recepción de material y datos: 14 de abril de 2020

Muchas gracias por vuestra colaboración.

English translation

Which sky do you see from your confinement?

Wherever you are confined, perhaps you have a balcony, a window, an inner yard, an orchard. I would like to see what you see when you need to go out to look at the sky, to breathe some air, to share a greeting with a neighbour…

I would like to ask you to send me images of the sky you see. These images will be part of the first single of my new work «Conversando con Cecilia» (Having a conversation with Cecilia).

Confined but free.

Hi, folks. I’m confined but, from home, I can see the sky. And the horizon. I feel lucky. I am with my dogs, with my orchard, in a country house territory with no neighbours for 5 kilometres. Besides, I have been able to mix the album CONVERSANDO CON CECILIA (Having a conversation with Cecilia). Although all the forecasts we had regarding the release of the album, presentation and tour have been suspended, I would like to share with you a first single. It’s a song by the singer and composer Cecilia. Once you’ve accepted the challenge of sending your images, if you are interested in knowing what song it is, I will tell you through a personal call.

Staying at home is infinitely different if it is done because the law obliges or if we decide freely. For me, human freedom is what gives meaning to life. Only from the conscience of the Community can one come to accept the fact of not accompanying in the illness or shaking hands with the infected child. There are decisions that seem contradictory and are not. The confined freedom of those imprisoned for not renouncing their ideals. Confined but free.

It’s time to dream stronger than ever. The human world stands idle while the rest explodes with life and movement. We could not imagine an alternative to capitalism and now capitalism is on hold. A meaningless life is not a life and these days we have to think about what gives meaning to ours.

The image I ask of you is that of the sky, the fear turned into the confidence of a leaf in the wind. To flee from every cage inside. The infinite space that from our smallness projects our dreams.

Thank you for reading me.

Lídia Pujol

INVITATION AND REQUEST

Request 1.- Send up to 3 photos and/or 3 videos (10 seconds) where there is a small slow camera movement that allows us to see initially where you are, the context (balcony, patio, garden, window, open field…), and then bring the focus to the sky.

Image characteristics: horizontal format with FHD quality (1920 x 1080 pixels)

Request 2.- Fill in this form

Write the name of the place from which you made the video and the name of a place where you felt really loved. Here we only want the name of the place, the one that resonates with the phrase «I am from where I am loved».

Whether or not your images are selected to be part of the video clip, your name and the name of these two places will appear in the credits of the videoclip.

Please, send your pictures and videos through WeTransfer or any other way that is not a chat application (pictures sent by Whatsapp, Telegram, Line, FireChat, etc. are not valid) through the form.

If you have any questions, you can write to produccio@lidiapujol.com

Maximum date of receipt of material and data: 14 April 2020

Thank you very much for your collaboration.

 

Traduction en français

Quel ciel voyez-vous de votre confinement?

Là où vous êtes confinés peut-être vous avez un petit balcon, une fenêtre, une arrière-cour, un potager. J’aimerai bien de voir, ce que vous voyez quand vous avez la nécessité de sortir pour voire le ciel, pour respirer un peu d’air, pour partager une salutation avec un voisin…

Je vous demande que vous m’envoyez des images du ciel que vous voyez à ce moment-là. Ces images vont être part du premier single de mon nouveau travail «Conversando con Cecilia» (En conversant avec Cécile).

Confinés mais livres

Bonjour mes amis. Je suis confinée mais depuis chez moi et je vois le ciel. Et l’horizon. Je me sens chanceuse. Je suis avec mes chiens, avec mont potager, dans un terroir des fermes et sans aucun voisin plus près de 5 km. Encore, j’ai pu continuer mon travail à la distance sur mon nouvel album «EN CONVERSANT AVEC CECILE ».

Bien que toutes les prévisions que nous avions concernant la sortie de l’album, la présentation et la tournée aient été suspendues, je voudrais partager avec vous un premier single.

C’est une chanson de l’autrice-compositrice-interprète Cécile.

Une fois vous acceptez le défi d’envoyer les photos, si vous avez désir de connaître la chanson, je veux vous le dire à travers d’un appel personnel.

Rester à la maison c’est infiniment différent si c’est parce que la loi oblige o bien si c’est nous qui décidons librement. Pour moi, la liberté humain c’est ça qui donne sens à la vie. Seulement depuis la conscience de Communauté – quand je suis nous – on peut arriver à accepter la réalité de ne pas accompagner dans la maladie, ni donner la main au fis infecté. Il y a des décisions qui semblent contradictoires et ils ne sont pas. La liberté confinée des prisonniers pour ne pas abandonner ses idéaux. Confinés mais livres.

C’est l’heure de rêver plus fort que jamais. Le monde humain est arrêté alors que le reste éclate de vie et mouvement. On ne peut pas imaginer une alternative au capitalisme et maintenant le capitalisme est en suspens. Une vie sans sens ce n’est pas vie et ces jours il faut penser qu’est-ce que donne sens à la tienne.

L’image que je vous demande c’est le ciel, la peur reconvertie en la confiance d’une feuille au vent. Fuir intérieurement de toute cage. L’espace infini que depuis notre petitesse projet nos rêves.

Merci de me lire.

Lídia Pujol

INVITACION ET DEMANDE

Demande 1.– Envoyez 3 photos et 3 vidéos (10 seconds) avec l’image d’un petit mouvement de camera, qui nous permet voir premier où vous êtes (balcon, terrasse, jardin, fenêtre, campagne…), et après déplacez l’image jusqu’à le ciel.

Caractéristiques des images : Format horizontal avec qualité FHD (1.920 x 1.080 pixels).

Demande 2.- Rempliez cette formulaire

Écrivez le nom de lieu depuis vous avez filmez le vidéo et les photos. Aussi donne-moi le nom d’un lieu où vous êtes bien aimé (ici c’est suffi avec le nom du lieu, là où vous sentez «je suis d’où ils m’aiment »).

Ton prénom et les noms de ces deux lieux vont apparaître aux crédits du vidéoclip.

S’il te plaît, envoyez les photos et vidéos par Wetransfer où bien quelque autre application sur pc, mais pas pour des applications de portable (les images de Whatsapp, Telegram, Line, FireChat, etc. n’ont pas la qualité souhaitée).

Si vous avez des doutes, vous pouvez nous écrire à produccio@lidiapujol.com

Date maximum de réception de matériel et cordonnés : 12 d’abril de 2020.

Merci beaucoup de votre collaboration.