Foto Roser Pujol

Foto Roser Pujol
.

Carme Escales – elperiodico

«Treballar des de la pròpia vulnerabilitat per la justícia social no és una cosa fàcil, però l’ajuda de Déu per a aquesta tasca no ens fallarà mai». Acció i oració són els pilars que sustenten aquesta cita textual de Teresa Forcades, fragment de la benvinguda que hi ha al seu blog (www.teresaforcades.wordpress.com), que segueixen milers de persones des de països tan llunyans de Catalunya com el Japó. Oració i acció són també pilars en la vida d’aquesta benedictina que viu des de fa 15 anys al monestir de Sant Benet de Montserrat, amb 37 monges més, en un retir entre muntanyes, però tan a prop de totes aquelles causes que clamen molta més ètica i justícia social.
 
.

–En aquest moment de tanta incertesa, ¿on hauríem de clavar urgentment la nostra atenció?
–En l’últim informe de l’Insocat (Indicadors Socials de Catalunya), segons el qual el gener d’aquest any hi havia un 12% de famílies amb moltes dificultats per arribar a final de mes, és a dir, que si no fan cua en algun lloc perquè els donin menjar, no mengen. A aquest 12% sumem-hi el 18% de les famílies que tenen bastantes dificultats. Tenim un 30% de llars en situació de pobresa, més una cota d’atur superior al 20%, que arriba al 50% en els acabats de llicenciar. Són dades esborronadores. Catalunya és la comunitat autònoma on ha augmentat més la pobresa en els dos últims anys, i les més afectades són les famílies amb nens petits.

–¿És suficient el que fan les administracions per pal·liar-ho?
–No només no és suficient, sinó que és contrari al que s’hauria de fer. A l’Estat espanyol s’ha produït un frau fiscal i una amnistia fiscal. Segons els números que jo tinc, el frau ha estat de 90 milions d’euros, l’equivalent a totes les retallades. És a dir, que si s’hagués perseguit el frau fiscal no hauria fet falta cap retallada.

–Però les notícies situen membres de l’Administració en primera línia de la corrupció…
–Hem d’establir unes balances capaces de detectar la corrupció i respondre-hi. Però per a mi el problema més greu és que tenim un sistema, el marc global del nostre funcionament social i econòmic, que va en contra dels drets fonamentals, com es demostra ara. El nostre marc diu: el primer és el benefici econòmic.

–¿Com es canvia el sistema?
–Com a mínim, hauríem de crear la plataforma necessària per parlar d’això entre tots, perquè la meva impressió és que la majoria del país vol una cosa diferent del que vivim. Crec que hi ha una majoria social contrària a fer que el deute, que era en un 81% privat i només el 19% era públic, hagi passat tot a ser públic, perquè s’ha agafat els deutors privats i se’ls ha dit: no pateixin, ja ho assumim nosaltres. I nosaltres, ¿qui som? Som vostè i jo. I a vostè i a mi ens haurien d’haver consultat, perquè llavors hauríem dit: ¿El deute de Bankia? No, gràcies, no el vull. Això explica molt senzillament però exactament el que ha passat. No és cap exageració.

–¿On és l’error del sistema capitalista?
–És un sistema èticament condemnable perquè és fal·laç, es presenta com a defensor de la llibertat, i per tant del risc, però quan el risc no li va bé l’Estat ha de rescatar. A la pràctica, l’empresari, no l’empresari a qui jo aprecio i del qual m’agradaria que n’hi hagués cada vegada més, sinó l’empresari capitalista ha estat vinculat des de la revolució industrial al poder polític i al poder militar, ha fomentat lleis favorables als seus interessos, tipus de contractacions laborals, proteccionisme comercial…

–¿Què és per a vostè l’ètica?
–Per mi, el principi bàsic de l’ètica és donar a les persones l’espai que necessiten per poder realitzar-se. Va contra l’ètica qualsevol cosa que violenti una altra persona.

–¿El capitalisme, tal com l’hem vist, és incompatible amb l’ètica?
–Sí, perquè en el sistema capitalista jo et llogo perquè treballis per a mi i, amb el teu treball, jo puc guanyar 1.000 euros al dia i a tu et pago un euro. ¿La nostra societat vol viure en una situació en què se’ns pugui fer això? Jo crec que no.

–Però constituir la plataforma per dir-ho en veu alta és gairebé utòpic.
–Hi ha sortides revolucionàries, però la que jo voldria és pacífica i democràtica. No crec que el fi justifiqui els mitjans. Per això crec en una plataforma àmpliament representativa de les voluntats populars que es presenti a les eleccions amb l’objectiu de convocar una assemblea constituent. Hem d’aconseguir aquesta unitat de base, recuperar el subjecte polític, ser conscients que el poder està a les nostres mans.

–Fins que no s’aconsegueixi, ¿què es pot fer per no caure en la desesperança?
–El que jo plantejo no és per d’aquí 20 anys, però tampoc per demà passat. En canvi, les necessitats de persones a qui pot ser que avui vinguin a buscar per fer-les fora de casa seva –més de 500 desnonaments diaris a l’Estat– són urgentíssimes. I la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca és un model a seguir per recolzar, parar el cop, acompanyar els que injustament reben l’impacte brutal d’aquesta crisi provocada per d’altres que se n’estan beneficiant, i a qui estem premiant. Premiem amb diners, prestigi i fins i tot amb càrrecs els que han causat aquesta crisi, entitats financeres i responsables polítics que van aprovar traslladar el deute privat a l’àmbit públic.

–Crida l’atenció que des de la política no sembla haver-hi reflexions personals sobre les injustícies.
–Crida l’atenció, sí. I crec que és pel sistema que tenim muntat, que impossibilita que algú amb pensament independent pugui arribar a ocupar un càrrec polític important. Els partits decideixen el lloc que ocupes i de qui cobres. No ets independent llevat que estiguis disposat a perdre la feina. Si les llistes fossin obertes, seria la gent qui votaria i concediria aquest lloc de treball. La gent seria la força del polític, i la seva força també enfront del partit, i això li atorgaria la seva independència.

–Novament, és el sistema l’error.
–Sí, jo no estic d’acord amb el desprestigi de la política. Crec que la política és una cosa molt noble i fonamental per a la vida en comú. El que impulsa la vida pública és l’activitat política, però hem d’aspirar a una activitat política bona, que representi els anhels reals del poble. No podem quedar-nos en una crítica en bloc de la política perquè això a l’ statu quo li va molt bé, perquè si estàs en contra de la política, no faràs cap organització de base capaç de guanyar unes eleccions que canviï el marc.

–¿Quina funció desenvolupa la solidaritat en aquests moments?
–Ara és fonamental. Tots els informes diuen que són la família i la xarxa bàsica d’amistats, les unitats afectives, les que estan parant el cop. Aquest 12% i aquest 18% aguanten perquè els avis amb pensió acullen fills i néts sense feina, o Càritas i altres col·lectius com la comunitat de benedictines de Barcelona també reben més peticions d’ajuda immediata. En la meva comunitat hem hagut de prescindir d’un cotxe i fer altres ajustos.

–Deia que aprecia l’empresari.
–Sí. La situació ideal per mi seria que tothom fos empresari, encara que fos en cooperativa. Seria molt bo eliminar la patronal. Llogar algú per treballar, intrínsecament va contra la dignitat. A Sant Benet tenim una empresa, una botiga i un taller de ceràmica, però no som capitalistes, totes les que hi treballem en som copropietàries. L’empresa és una possibilitat d’inventar allò a què vols dedicar la teva vida laboral, en funció dels teus talents. L’emprenedoria és fonamental en un país. Treballar no és fitxar i tenir un bon sou, sinó fer el món millor.

–Però els petits són els que més s’ofeguen en aquests moments.
–Però són els que tenen compromís local, les petites botigues aporten qualitat de vida, i no les grans superfícies, que no sabem on reverteixen els guanys.

–De l’actualitat vaticana, ¿què és el que més li crida l’atenció?
–La immunitat de Benet XVI, respecte al seu requeriment judicial com a possible encobridor en temes de pederàstia –immunitat que es mantindrà, sempre que es quedi al Vaticà–. Em sembla una decisió inadequada, i veig que ningú ho qüestiona. Per mi aquesta immunitat demostra una vegada més que l’actual estructura d’institució eclesial és opaca i no representa la majoria de catòlics.

 

.

Para Todos La 2 – Vídeo: Teresa Forcades

11 mar 2013

Huye de la polémica, pero defiende sus opiniones con ahínco. El siguiente reportaje nos presenta a esta monja benedictina, científica y teóloga que, aunque escandalice a su entorno religioso, se declara feminista y a favor de la homosexualidad. Especialmente combativa con la industria farmacéutica, Teresa Forcades se hizo famosa en internet por su campaña contra la vacuna de la gripe A.

Xerrada de Teresa Forcades al restaurant 7 Portes de Barcelona el 20 de gener de 2013.

Foto Roser Pujol

Foto Roser Pujol
.

Carme Escales – elperiodico

«Trabajar desde la propia vulnerabilidad por la justicia social no es cosa fácil, pero la ayuda de Dios para esta tarea no nos fallará nunca». Acción y oración son los pilares que sustentan esta cita textual de Teresa Forcades, fragmento de la bienvenida en su blog (www.teresaforcades.wordpress.com), que siguen miles de personas desde países tan lejanos de Catalunya como Japón. Oración y acción son también pilares en la vida de esta benedictina que reside desde hace 15 años en el monasterio de Sant Benet de Montserrat, junto a otras 37 monjas, en un retiro entre montañas, pero tan cerca de todas aquellas causas que claman mucha más ética y justicia social.
 
.

-En este momento de tanta incertidumbre, ¿dónde deberíamos clavar urgentemente nuestra atención?

-En el último informe del Insocat (Indicadores Sociales de Catalunya), según el cual en enero de este año había un 12% de familias con muchas dificultades para llegar a final de mes, es decir, que si no hacen cola en algún lugar para que les den comida, no comen. A ese 12% sumémosle el 18% de las familias que tienen bastantes dificultades. Tenemos el 30% de hogares en situación de pobreza, más una cota de paro superior al 20%, que alcanza el 50% en los recién licenciados. Son datos estremecedores. Catalunya es la comunidad autónoma donde ha aumentado más la pobreza en los dos últimos años, y las más afectadas son las familias con niños pequeños.

-¿Es suficiente lo que hacen las administraciones para paliarlo?

-No solo no es suficiente, sino que es contrario a lo que se debería hacer. En el Estado español se ha producido un fraude fiscal y una amnistía fiscal. Según los números que yo tengo, el fraude ha sido de 90.000 millones de euros, lo equivalente a todos los recortes. Es decir, que si se hubiera perseguido el fraude fiscal, no hubiera hecho falta ningún recorte.

-Pero las noticias sitúan a miembros de la Administración en primera línea de la corrupción…-Debemos establecer unas balanzas capaces de detectar la corrupción y responder a ella. Pero, para mí, el problema más grave es que tenemos un sistema, el marco global de nuestro funcionamiento social y económico, que va contra los derechos fundamentales, como se demuestra ahora. Nuestro marco dice: lo primero es el beneficio económico.

-¿Cómo se cambia el sistema?-Como mínimo, tendríamos que crear la plataforma necesaria para hablar de ello entre todos, porque mi impresión es que la mayoría del país quiere una cosa diferente a lo que vivimos. Creo que existe una mayoría social contraria a que la deuda, que era en el 81% privada y solo el 19% pública, haya pasado toda a ser pública, porque se ha cogido a los deudores privados y se les ha dicho: no sufran, ya lo asumimos nosotros. Y nosotros, ¿quiénes somos? Somos usted y yo. Y a usted y a mí deberían habernos consultado, porque entonces hubiéramos dicho: ¿La deuda de Bankia? No, gracias, no la quiero. Esto explica muy sencillamente pero exactamente lo que ha pasado. No es ninguna exageración.

-¿Dónde está el error del sistema capitalista?-Es un sistema éticamente condenable porque es falaz, se presenta como defensor de la libertad, y por tanto del riesgo, pero cuando el riesgo no le va bien, el Estado tiene que rescatar. En la práctica, el empresario, no el empresario al que yo aprecio y del que me gustaría que hubiese cada vez más, sino el empresario capitalista ha estado vinculado desde la revolución industrial al poder político y al poder militar, ha fomentado leyes favorables a sus intereses, tipos de contrataciones laborales, proteccionismo comercial…

-¿Qué es para usted la ética?-Para mí, el principio básico de la ética es dar a las personas el espacio que necesitan para poder realizarse. Va contra la ética cualquier cosa que violente a otra persona.

-¿El capitalismo, tal como lo hemos visto, es incompatible con la ética?

-Sí, porque en el sistema capitalista, yo te alquilo para que trabajes para mí y, con tu trabajo, yo puedo ganar 1.000 euros al día y a ti te pago un euro. ¿Nuestra sociedad quiere vivir en una situación en la que se nos pueda hacer esto? Yo creo que no.

-Pero constituir la plataforma para decirlo en voz alta es casi utópico.-Hay salidas revolucionarias, pero la que yo quisiera es pacífica y democrática. No creo que el fin justifique los medios. Por eso creo en una plataforma ampliamente representativa de las voluntades populares que se presente a las elecciones con el objetivo de convocar una asamblea constituyente. Tenemos que conseguir esta unidad de base, recuperar el sujeto político, ser conscientes de que el poder está en nuestras manos.

-Hasta que no se logre, ¿qué hacer para no caer en la desesperanza?-Lo que yo planteo no es para de aquí a 20 años, pero tampoco para pasado mañana. En cambio, las necesidades de personas a las que tal vez hoy vengan a buscar para sacarlas de su casa -más de 500 desahucios diarios en el Estado- son urgentísimas. Y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es un modelo a seguir para apoyar, parar el golpe, acompañar a quienes injustamente reciben el impacto brutal de esta crisis provocada por otros que se están beneficiando, y a las que estamos premiando. Premiamos con dinero, prestigio e incluso con cargos a quienes han causado esta crisis, entidades financieras y responsables políticos que aprobaron trasladar la deuda privada al ámbito público.

-Llama la atención que en la política no parece que haya reflexiones personales sobre las injusticias.

-Llama la atención, sí. Y creo que es por el sistema que tenemos montado, que imposibilita que alguien con pensamiento independiente pueda llegar a ocupar un cargo político importante. Los partidos deciden el lugar que ocupas y es de quien cobras. No eres independiente a no ser que estés dispuesto a perder el trabajo. Si las listas fueran abiertas, sería la gente quien votaría y concedería ese lugar de trabajo. La gente sería la fuerza del político, y su fuerza también frente al partido, y eso le otorgaría su independencia.

-De nuevo, es el sistema el error.-Sí, yo no estoy de acuerdo con el desprestigio de la política. Creo que la política es algo muy noble y fundamental para la vida en común. Lo que impulsa la vida pública es la actividad política, pero debemos aspirar a una actividad política buena, que represente los anhelos reales del pueblo. No podemos quedarnos en una crítica en bloque de la política porque esto al statu quo le va muy bien, porque si estás en contra de la política, no harás ninguna organización de base capaz de ganar unas elecciones que cambie el marco.

-¿Qué función desempeña la solidaridad en estos momentos?-Ahora es fundamental. Todos los informes dicen que es la familia y la red básica de amistades, las unidades afectivas, lo que está parando el golpe. Ese 12% y ese 18% aguanta porque los abuelos con pensión acogen a hijos y nietos sin trabajo, o Cáritas y otros colectivos como la comunidad de benedictinas de Barcelona también reciben más peticiones de ayuda inmediata. En mi comunidad hemos tenido que prescindir de un coche y hacer otros ajustes.

-Decía que aprecia al empresario.

-Sí. Lo ideal para mí es que todo el mundo fuera empresario, aunque sea en cooperativa. Sería muy bueno eliminar la patronal. Alquilar a alguien para trabajar, intrínsecamente va contra la dignidad. En Sant Benet tenemos una empresa, una tienda y un taller de cerámica, pero no somos capitalistas, todas las que trabajamos somos copropietarias. La empresa es una posibilidad de inventar aquello a lo que quieres dedicar tu vida laboral, en f unción de tus talentos. La emprendeduría es fundamental en un país. Trabajar no es fichar y tener un buen sueldo, sino hacer el mundo mejor.

-Pero los pequeños son los que más se ahogan en estos momentos.-Sin embargo, son los que tienen compromiso local, las pequeñas tiendas aportan calidad de vida y no grandes superficies cuyas ganancias no sabemos dónde revierten.

-De la actualidad vaticana, ¿qué es lo que más le llama la atención?

-La inmunidad de Benedicto XVI, respecto de su requerimiento judicial como posible encubridor de pederastia -inmunidad que se mantendrá, siempre que siga en el Vaticano-. Me parece una decisión inadecuada, y veo que nadie lo cuestiona. Esa inmunidad demuestra de nuevo que la estructura de institución eclesial es opaca y no representa a la mayoría de católicos.

 

.

Para Todos La 2 – Vídeo: Teresa Forcades

11 mar 2013

Huye de la polémica, pero defiende sus opiniones con ahínco. El siguiente reportaje nos presenta a esta monja benedictina, científica y teóloga que, aunque escandalice a su entorno religioso, se declara feminista y a favor de la homosexualidad. Especialmente combativa con la industria farmacéutica, Teresa Forcades se hizo famosa en internet por su campaña contra la vacuna de la gripe A.

Conferencia de Teresa Forcades en el restaurante 7 Portes de Barcelona el 20 de enero de 2013.